SIA KEEFA Privātuma politika

Šī Privātuma politika nosaka, kā pārzinis – SIA “KEFFA”, Reģ.Nr. 43603047390, juridiskā adrese  “Dabīgas pārtikas ražotājs”, Vecumnieku nov., Stelpes pag., Beitiņi, LV- 3925, apstrādā Jūsu personas datus.

Šis ir vispārējs ieskats SIA “KEFFA” Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par to kā  SIA “KEFFA”veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu to varat izdarīt vēršoties  SIA “KEFFA” klātienē, iepazīstoties ar SIA “KEFFA”iekšējiem noteikumiem. 

Datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai SIA “KEFFA”spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvi produktu tirdzniecību, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādiem datu apstrādes pamatnolūkiem:

  • darbinieku atlasei;
  • darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
  • lietvedības vadīšanai (sarakstei ar fiziskām un juridiskā personām);
  • līgumsaistību nodibināšanai un pakalpojumu sniegšanai;
  • ārpakalpojumu saņemšanai;
  • grāmatvedības uzskaitei;
  • informēšanai par SIA “KEFFA”darbību (mārketingam);
  • lojalitātes programmas nodrošināšanai;
  • interneta veikala pasūtījumiem;

Kāda veida informāciju mēs par Jums ievācam?

Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:

– identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese u.c.);

– par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);

– kredītkaršu un finanšu informāciju (interneta veikala pasūtījumu un rēķina izrakstīšanas gadījumos);

– par veikto pasūtījumu (skaits, produktu veids, u.c.);

– fotoattēls (piem.klienta fotoattēls mārketingam);

Sīkdatnes (Cookies)

Tīmekļa vietnē www.keffa.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām mēs izmantojam sīkdatnes, par ko Jūs tiekat brīdināts, pirmo reizi apmeklējot interneta vietni. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un apstiprināt, ka iepazināties ar tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un skaidrojumiem, kā arī piekrītat to izmantošanas mērķiem. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnes .

Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “KEFFA” apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:

– Jūsu piekrišana;

– līgumisko attiecību nodibināšana;

– normatīvo aktu prasības;

– leģitīmo interešu nodrošināšana.

Kas piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Lai nodrošinātu mūsu produktu tirdzniecību, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai SIA “KEFFA” vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, hostinga pakalpojuma sniedzējam, datu glabāšanai elektroniski uz severa).

SIA “KEFFA” ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret  SIA “KEFFA” tiek izvirzīta prasība;

– SIA “KEFFA” izvēlētajam juridiskās palīdzības sniedzējam, mūsu interešu aizstāvībai;

– tiesību aizsardzības iestādēm, tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Elektroniskajā vidē  SIA “KEFFA” izvēlētie datu apstrādes pārziņi ( Facebook , Instagram u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc SIA “KEFFA” aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi SIA “KEFFA”  ar lūgumu sniegt papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Vai personas dati tiek nodototi trešajām personām ārpus ES un EEZ?

Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības ekonomiskās zonas robežām.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

SIA “KEFFA” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “KEFFA” izmanto  atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.

SIA “KEFFA” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “KEFFA” vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Datu apstrādes termiņi

SIA “KEFFA” uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat SIA “KEFFA” pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar SIA “KEFFA”, Jūs varat:   

– iegūt informāciju par datiem, kas par Jums ir iegūti, SIA “KEFFA” veicot produktu tirdzniecību;

– iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskā personām, kurām ir nodoti dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas par kurām normatīvie akti aizliedz ziņas izpaust;

– pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;

– tiesības iebilst pret datu apstrādi;

– jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādu datu apstrādes likumību, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par SIA “KEFFA” veikto datu apstrādi, Jūs varat kontaktēties ar SIA “KEFFA”, izmantojot e-pastu: info@keffa.lv.

Ja Jūs neapmierinās SIA “KEFFA”atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka SIA “KEFFA”veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.