Privātuma politika

SIA “KEEFA” Privātuma politika:

Šī Privātuma politika nosaka, kā pārzinis – SIA “KEEFA”, Reģ.Nr. 43603047390, juridiskā
adrese  “Dabīgas pārtikas ražotājs”, Vecumnieku nov., Stelpes pag., Beitiņi, LV- 3925,
apstrādā Jūsu personas datus.Šis ir vispārējs ieskats SIA “KEEFA” Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk
informācijas par to kā  SIA “KEEFA” veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu to varat izdarīt
sazinoties ar SIA “KEEFA”, izmantojot tālāk norādītos sakaru līdzekļus vai vēršoties  SIA
“KEEFA” klātienē, iepazīstoties ar SIA “KEEFA” iekšējiem noteikumiem. 


Datu apstrādes nolūki


Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai SIA “KEEFA”spētu nodrošināt savu darbību,
kvalitatīvi produktu tirdzniecību, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas
Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādiem datu apstrādes
pamatnolūkiem:

  • darbinieku atlasei;
  • darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
  • lietvedības vadīšanai (sarakstei ar fiziskām un juridiskā personām);
  • līgumsaistību nodibināšanai un pakalpojumu sniegšanai;
  • ārpakalpojumu saņemšanai;
  • grāmatvedības uzskaitei;
  • informēšanai par SIA “KEEFA”darbību (mārketingam);
  • lojalitātes programmas nodrošināšanai;
  • interneta veikala pasūtījumiem;

 

Kāda veida informāciju mēs par Jums ievācam?


Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:
– identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese u.c.);
– par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);
– kredītkaršu un finanšu informāciju (interneta veikala pasūtījumu un rēķina izrakstīšanas
gadījumos);
– par veikto pasūtījumu (skaits, produktu veids, u.c.);
– autorizācijas dati interneta vietnei (e-pasts, parole);
– kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasta adrese)
– fotoattēls (piem.klienta fotoattēls mārketingam);
– videoattēls (īpašuma aizsardzības nolūkiem);


Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “KEEFA” apstrādā personas datus tikai tad, ja ir tiesiskais pamats to darīt.
Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:
– līgumisko attiecību nodibināšana;
– normatīvo aktu prasības;
– leģitīmo interešu nodrošināšana.
– Jūsu piekrišana;


Kas piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?


Lai nodrošinātu mūsu produktu tirdzniecību, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un
juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai SIA “KEEFA” vārdā veiktu atsevišķas
darbības (piemēram, hostinga pakalpojuma sniedzējam, datu glabāšanai elektroniski uz
severa, finanšu pakalpojuma sniedzējiem, lai nodoršinātu interneta vietnes maksājumu
darbību u.taml.).


SIA “KEEFA” ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka
tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam,
ja pret  SIA “KEEFA” tiek izvirzīta prasība;
– SIA “KEEFA” izvēlētajam juridiskās palīdzības sniedzējam, mūsu interešu aizstāvībai;
– tiesību aizsardzības iestādēm, tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Elektroniskajā vidē  SIA “KEEFA” izvēlētie datu apstrādes pārziņi ( Facebook , Instagram
u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās
zonas dalībvalstīm, tāpēc SIA “KEEFA” aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma
politikām vai vērsties atsevišķi SIA “KEEFA”  ar lūgumu sniegt papildu informāciju par
sadarbības nosacījumiem.


Vai personas dati tiek nodototi trešajām personām ārpus ES un EEZ?


Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības
ekonomiskās zonas robežām.


Datu drošība


Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus
saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos
pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai
minimizēti.

SIA “KEEFA” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus,
lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas
nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “KEEFA” izmanto
 atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.
SIA “KEEFA” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “KEEFA” vārdā un
uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas
datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu
apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
Videonovērošana
SIA “KEEFA” veic videonovērošanu ar nolūku nodrošināt noziedzīgu nodarījumu novēršanu,
atklāšanu, kā arī īpašuma aizsardzību;
Pirms teritorijām vai ēku ieejām, kurās tiek veikta videonovērošana, ir uzstādītas
brīdinājuma zīmes. Uz brīdinājuma zīmēm tiek norādīts pārziņa nosaukums, adrese, datu
apstrādes nolūks, kā arī norāde ar kontaktinformāciju, kur var iegūt papildu informāciju par
veikto datu apstrādi.


Datu apstrādes termiņi


SIA “KEEFA” uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas
saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat SIA “KEEFA”
pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti,
pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika
periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.


Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?


Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu
apstrādi, sazinoties ar SIA “KEEFA”, Jūs varat:   
– iegūt informāciju par datiem, kas par Jums ir iegūti, SIA “KEEFA” veicot produktu
tirdzniecību;
– iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskā personām, kurām ir nodoti dati par Jums.
Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir
kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas par kurām
normatīvie akti aizliedz ziņas izpaust;
– pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
– tiesības iebilst pret datu apstrādi;
– jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana,
neskarot tādu datu apstrādes likumību, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.


Mārketinga paziņojumi

Saņemot Jūsu piekrišanu, pa e-pastu, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs
uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast. Jūs jebkurā
brīdī varat atteikties no mārketinga paziņojumiem.To varat izdarīt sazinoties pa e-pastu
info@keefa.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu.


Reģistrēšanās interneta vietnē


Lai saņemtu dažādus lojalitātes programmas piedāvājumus, Jūs vara reģistrēties interneta
vietnē un kļūt par SIA “KEEFA” lojalitātes programmas dalībnieku. Jūs jebkurā laikā variet
pātraukt dalību SIA “KEEFA” lojalitātes programmā, dzēšot savu kontu interneta vietnē.


Tiesības iesniegt sūdzību


Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par SIA “KEEFA” veikto datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar
SIA “KEEFA”, izmantojot e-pastu: info@keefa.lv.
Ja Jūs neapmierinās SIA “KEEFA”atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka SIA “KEEFA”veic personas
datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei –
Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.


Izmaiņu veikšana


SIA “KEEFA” ir tiesīga jebkurā laikā veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma
politikā. Izmaiņas tiks pulbicētas šeit.

SIA "KEEFA", 43603047390
“Dabīgas pārtikas ražotājs”, Bauskas nov.,Stelpes pag., Beitiņi, LV-3925
AS "Swedbank" LV42HABA0551030708782
Pieraksties uz jaunumu saņemšanu
Saņem jaunākās ziņas pirmais
Maksājumus nodrošina:
visa
maestro
mastercard
© 2024 Keefa